Marc-Almond-&-Gene-Pitney-Something’s-Gotten-Hold-Of-My-Heart-single-cover

Marc Almond & Gene Pitney - Something's Gotten Hold Of My Heart - single cover

Marc Almond & Gene Pitney – Something’s Gotten Hold Of My Heart – single cover